Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Jako zákazník také souhlasíte se zpracováním osobních údajů provozovatelem webu Lemony trade s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Harmoline.cz a jeho partnerských stránkách (dále jen IO) a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupující. Provozovatelem IO je společnost NORTHAMPTON BIOTECH LTD. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Prodávající. Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1. Uzavření smlouvy
1.1 Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:
1.1.1. návrh k uzavření kupní smlouvy, kterým je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,
1.1.2 objednávka Kupujícího, jejíž nutnou součástí jsou údaje o množství a druhu zboží, identifikaci Kupujícího, místě odběru
1.1.3 potvrzení objednávky Prodávajícím.
1.2 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím.
1.3 Veškeré dodávky se provádějí na základě těchto všeobecných obchodních podmínek.
1.4 Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněná na serveru v
době odeslání objednávky Kupujícím.
1.5 Změny nebo doplňky smlouvy (včetně dohodnuté ceny) či odchylná ujednání od těchto
všeobecných obchodních podmínek musí být vyjádřeny písemnou formou a mohou být provedeny pouze na základě dohody obou stran, nebo na základě zákonných důvodů.

2. Dodávka zboží
2.1 Místem odběru je stanoveno dle objednávky Kupujícího. Dopravu do místa určení zajišťuje Prodávající. Náklady na dopravu nese Kupující, pokud nebude sjednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí v místě určení.
2.2 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
2.3 Kupující je povinen převzít jím objednané a doručené zboží.
2.4 Prodávající přijímá objednávky zboží každý den. Objednávky jsou Prodávajícím zpracovány v pracovní dny.
2.5. Pokud nebude výslovně stanoveno jinak, budou data dodání přibližná a nezávazná.
2.6. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí.
2.7. Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s neplněním dodací lhůty Prodávajícím.
2.8. Dodávka se uskutečňuje v obalu zajišťujícím Kupujícímu diskrétnost.

3. Ceny
3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží Prodávajícího, jež je uveden na internetových stránkách. Ceny jsou konečné, včetně daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad.
3.2 Cena zboží bude uvedena i v kupní smlouvě.
3.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují balení, přepravní náklady a pojištění.

4. Platební podmínky
4.1 Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví Prodávající fakturu, kterou zašle Kupujícímu nebo ji předá společně s dodávkou zboží.
4.7 K ceně zboží je připočítána cena za dopravu a poštovné.
4.8 Doprava se uskuteční na dobírku nebo při platbě předem bez dobírky.

5. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví
5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží v místě určení. Převzetí zboží potvrdí Kupující při převzetí zásilky.
5.2 Zboží zůstává vlastnictvím Prodávajícího do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů.
5.3 Pokud není stanoveno jinak v těchto podmínkách, bude odpovědnost Prodávajícího za škody způsobené lehkou nedbalostí a odpovědnost za všechny nepřímé škody vyloučena anebo v jiném případě omezena na čistou hodnotu objednávky.

6. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc
uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě výměnou věci.

7. Právo Kupujícího na odstoupení
7.1 Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 30 dnů od převzetí plnění. Kupující odešle zboží a dopis s písemným odstoupením na adresu Prodávajícího. K odstoupení postačí, aby projev vůle, kterým Kupující odstupujete od kupní smlouvy, byl v uvedené lhůtě odeslán Prodávajícímu. Zboží Kupující zašle v takovém obalu, který zaručuje nepoškození zboží při přepravě. Spolu s odstoupením zašle Kupující i kopii faktury, či jiný prostředek prokazující uzavření kupní smlouvy. Prodávající je zároveň povinen vrátit Kupujícímu zaplacené finanční částky. Prodávající po obdržení odstoupení od smlouvy, vrátí Kupujícímu kupní cenu za dodané a nespotřebované zboží na bankovní účet uvedený Kupujícím v odstoupení.

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
10.2. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze Prodávajícího. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dodavatelé, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu. Kupující můžete požádat o změnu či vymazání svých údajů emailem na: info@northampton-biotech.com.
8.3. Internetové stránky a nabídka jsou připravovány a udržovány s maximální péčí. Přesto Prodávající nemůže ručit za bezchybnost, přesnost a úplnost údajů a neručí za ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu, které z užívání této internetové stránky přímo nebo nepřímo vzniknou. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost ani za informace nabídky jiných poskytovatelů, které je možno z této internetové stránky pomocí odkazů navštívit. Za tento cizí obsah jsou odpovědni výhradně jeho poskytovatelé.
8.4. Informace obsažené na těchto stránkách mají informační charakter a nelze je v žádném případě vykládat jako poskytování rad, návodů a doporučení a nejsou základem pro jakékoliv rozhodování nebo činnost. Proto Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za užití informací a za skutečnosti a rozhodnutí uskutečněna na základě obsahu těchto stránek. Použití informací, které jsou obsahem těchto stránek, je výhradně na odpovědnost návštěvníků. Jakýmikoliv informacemi na těchto webových stránkách nelze nahradit odborný lékařský názor. Tyto obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

NORTHAMPTON BIOTECH LTD

Sídlo společnosti: 2 Redhouse Square, Duncan Close, Northampton NN3 6WL

Korespondenční adresa a
adresa pro zaslání zboží při uplatnění záruky vrácení peněz do 30 dnů:

NORTHAMPTON BIOTECH LTD
Unit 9550
PO Box 6945
London
W1A 6US

Obchodní podmínky platí od 8.11.2012.